Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Prawo zamówień publicznych

 

 • analiza przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia poparte wieloletnim doświadczeniem doradztwa dla zamawiających
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i pozostałej dokumentacji niezbędnej w toku postępowania
 • opracowanie wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • wsparcie prawne w zakresie prowadzenia przez zamawiającego prawidłowej dokumentacji z postępowania
 • w przypadku wniesienia odwołania analiza jego zasadności wraz z opinią co do uzyskania możliwego wyniku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołanie oraz reprezentacja zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi w całej Polsce
 • analiza dopuszczalności zmiany umowy zawartej w trybie udzielonego zamówienia publicznego
 • audyt sprawdzający poprawność realizacji procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u zamawiającego
 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego (pełnomocnik zamawiającego)
 • występowanie doraźne jako biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • wsparcie prawne na rzecz wykonawców w zakresie analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem naruszenia zasad uczciwej konkurencji przez zamawiającego oraz innych zapisów dyskryminujących lub mogących mieć wpływ na ocenę oferty wykonawcy, a także ryzyk prawnych mających wpływ na cenę oferty
 • pomoc lub sporządzenie oferty zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od wykonawcy
 • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców i wskazanie możliwości wniesienia środków odwoławczych
 • wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w imieniu wykonawców i ich reprezentacja
 • wsparcie prawne i reprezentacja w sprawach o zwrot zatrzymanego wadium