Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądami pracy
 • analiza zasadności rozwiązania umowy o pracę
 • dochodzenie od pracodawcy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • prowadzenie spraw sądowych na rzecz ustalenia istnienia stosunku pracy
 • dochodzenie od pracodawcy zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z mobbingiem i nierównym traktowaniem
 • dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów prawa pracy
 • reprezentacja pracodawcy w negocjowaniu warunków pracy i płacy z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • wsparcie prawne w sprawach związanych z zakazem konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy
 • opracowywanie i negocjacje umów o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich
 • dochodzenie odszkodowania od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • wnoszenie odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
 • wnoszenie odwołań od decyzji dotyczących emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych