Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Prawo gospodarcze i prawo handlowe

  • wsparcie prawne w procesie tworzenia modelu współpracy gospodarczej pomiędzy osobami lub podmiotami, w tym zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  • kompleksowa obsługa prawna na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • kompleksowa obsługa prawna organów spółek kapitałowych wraz z bieżącym doradztwem
  • opiniowanie projektów umów i porozumień gospodarczych, opracowywanie stanowisk negocjacyjnych i reprezentacja Klienta w procesie negocjacji
  • przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem umów stosowanych w obrocie z konsumentami
  • wsparcie prawne w zakresie realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy, w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi, arbitrażami i sądami polubownymi
  • obsługa prawna sporów powstałych po zawarciu umowy, w tym sporów powstałych w związku z realizacją umowy zawartej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego